بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

خصوصیات گونه های پالونیا

١. مرفولوژی

پالونیا دارای پوست خاکستری، قهوه ائی یا سیاه است که بر روی پوست آن در درختهای جوان عدسکهایی وجود دارد. شاخه های جوان از کرکهای غده ای پوشیده شده اند و رشد شاخه ها بصورت انشعابات دوشاخه ای کاذب است (Pseudo dichotomous) . برگها در درختان جوان، بزرگ و با دمبرگهای بلند میباشد . گل آذین خوشه مرکب و گلها برنگ ارغوانی و صورتی هستند، میوه کپسول و بذرها ریز و بالدارند.

٢.

طبقه بندی

طبقه بندی

برای شناسایی گونه ها، طول گرزﻧﻬا، داشتن دمگل یا نداشتن آن، طول لوبهای کاسه گل شکل جام و کپسول،ضخامت فرابر میوه و شکل جفت مورد بررسی قرار می گیرند.

٣. پراکندگی جغرافیایی

از شمال تا جنوب آشور چین گسترده شده و تا ارتفاعات ۲۴۰۰ متری جنوب غربی چین مشاهده شده اند . منشاء گونه در واقع اطراف رودخانه یانگتز می باشد . در طبیعت فاصله جغرافیایی بین افراد یک گونه باعث بوجود آمدن تفاوتهای درون گونه ای شده واریته هایی را بوجودآورده است . این درخت در گلخانه و نواحی گرمسیری خزان نمی کند.

۴. خصوصیات اکولوژیکی

رشد سریع از خصوصیات ثابت گونه های پالونیاست . درارتفاعات گونه هایP.tomentosa, P.catalpifolia و در مناطق پست گونه P.fortunei بخوبی رشد می نمایند و گونه P.elongata در هر دو منطقه قابل رویش است در مناطق جنوبی P.kawakami رشد آند تری نسبت به سایر گونه ها دارد. ریشه های پالونیا عمیق هستند و بصورت انشعابات دوشاخه ای و انبوه رشد می آنند و در خاک شنی و نرم با زهکشی مناسب در عمق ۴٠ تا ١٠٠ سانتی متر گسترده می شوند آه در مقایسه با ریشه گیاهان زراعی آه در عمق صفر تا ۴٠ سانتیمتر رشد میکنند برای کشت تلفیقی بسیار مناسب بوده چنانکه بین درختان و گیاهان زراعی برای استفاده از مواد غذایی خاک، رقابت بوجود نمی آید.

رشد تاج بصورت انشعابات دوشاخه ای آاذب است ز یرا جوانه انتهایی در زمستان از بین میرود . طرز رشد شاخه ها نشان دهنده سن درخت نیز می باشد.حجم تنه درخت طی دو مرحله رشد طولی افزایش می یابد و ٩٠ درصد حجم چوب گونه P.elongata از اولین مرحله رشد طولی تنه بدون شاخه و برگ بدست می آید . حتی در درختان ۴٠ تا ۴۵ ساله نیز افزایش رشد حجمی وجود دارد .

در این زمان حجم چوبدهی تنه در گونه P.fortuneiبا قطر مساوی بیشتر از گونه P.elongata است ( ١٨- ٣۶ درصد ).

همینطور افزایش رشد حجمی درختان دست کاشت بیشتر از درختان بومی است . سرعت رشد درختان بذری کمتر ولی تداوم رشد آﻧﻬا بیشتر است.

۵. خواهشهای اکولوژیکی

• دما : متوسط دمای مناسب برای درختان پالونیا بین حداقل ۵ – درجه سانتی گراد در زمستان و حداکثر۳۸ درجه سانتی گراد در تابستان می باشد . گونه P. fargessi در مناطق مرطوب مرتفع با دمای ١٠ – درجه سانتی گراد نیز مشاهده شده است.گونه P. tomentosa مقاومترین گونه نسبت به دمای بسیار پایین می باشد بعد از آن گونه P.elongata و گونه P.catalpifolia می باشند گونه های P.fargesii,P.taiwaniana, P.kawakami نسبت به دمای پایین آسیب پذیرترمی باشند . بهترین دما برای رشد طولی و قطری پالونیا  ٢٩ درجهسانتی گراد است . گونه های بومی جنوب چین نسبت به سرما و یخبندان حساسترند و اگر در شمال چین کاشته شوند حجم چوبدهی مناسبی ندارند،ﻧﻬالهای حاصل ازجست بعلت توقف سریعتر رشد طولی و شروع چوبی شدن نسبتبه ﻧﻬالهای یکساله دست آاشت، در مقابل سرمامقاومترند . زمان توقف رشد طولی ﻧﻬالها در پاییز همزمان با خزان برگهاست . جهت سازش با شرایط محیط در زمستان لوبهای گوشتی و ضخیم آاسه گل، جوانه های گل را از خطر یخ زدگی محافظت می آنند همچنین روزنه های هوایی با فلسها و کرکهایی پوشیده شده اند آه موجب کاهش تبخیر و تعرق میگردند . مهمتری ن عامل آسیب دیدگی درختان، تغییرات شدید دمای روز و شب است کهدر زمستاﻧﻬای سرد برای جلوگیری از یخ زدگی، تنه درختان را به آب آهک آغشته میکنند.

• بارندگی: حداقل میزان بارندگی مورد نیاز درختان پالونیا سالانه ۵٠٠ میلیمتر و حداآثر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠ میلیمتر میباشد دو گو نه P.elongata, P.tomentosa مقاومترین گونه ها نسبت به خشکی و آم آبی میباشند.

• نور: میزان نور مورد نیاز این درختان ۶٠٠٠٠ لوکس بوده بنابراین درختانی نورپسند هستند و زادآوری طبیعی آﻧﻬا در مناطق باز بهتر صورت میگیرد و بعنوان درخت پیش آهنگ در جنگلهای مخروبه یا س وخته و رها شده جایگزین میشوند.

• باد : وزش بادهای ملایم موجب پراآنش بذرهای بالدارپالونیا میشود ولی بادهای شدید ﻧﻬالها و درختان جوان را میشکند.

• خاک : گونه P.elongata در چند جنس خاک بخوبی رشد میکند

گونه P.fortunei مقاومترین گونه نسبت به میزان رس خاک میباشد .

پالونیا به خاآی با ۵٠ % تخلخل و ۳۰% تهویه با چگالی  ۰٫۰۳ تا ۱٫۳ g/m3 نیاز دارد. در فصول مرطوب سطح ایستابی با سطح خاک باید بیشتر از ۱٫۵ متر  فاصله داشته باشد . مقاومترین گونه نسبت به تغییرات ph خاک P.tomentosa, P.elongata میباشند که در ph بین ۵- ۸٫۹  به رشد خود ادامه میدهند.

• ارتفاع: گونه P.elongata بهترین گونه برای خاآهای رسی مناطق معتدل و جلگه ای پایین بند، گونه P.catalpifolia بهترین گونه برای مناطق میانبند و P.tomentosa بهترین گونه برای مناطق بالابند میباشد و در پایین بند مناطق نیمه گرمسیری با خاک لومی سنگین  رسی سبک گونه P.fortunei و در بالابند گونه P.fargesii بهترین گونه میباشند.

۶. اصلاح نژاد: میزان چوبدهی گونه P.fortunei ۴٠ %  بیشتر از سایر گونه ها بوده بنابراین در اصلاح نژاد بعنوان یکی از پایه ها باید مد نظر قرار گیرد . نتایج حاصل از تلاقی دو گونه  P.tomentosa ×P.fortunei از نظر ارتفاع و مقاومت در مقابل شرایط سخت محیط در اثر هتروزیس مناسبتر از والدین خود میباشند.

٧. تکثیر : پالونیا از طریق قلمه ریشه، قلمه ساقه، و بذر تکثیر می گردد . از هر ﻧﻬال بطور متوسط ۲۵ تا ۳۰ آه حدود ٢٠٠٠٠٠ قلمه ریش ه از یک هکتار ﻧﻬالستان بدست می آید . آاشت مستقیم قلمه ریشه در محیط پرورش اصلی موجب آوتاه شدن دوره بهره برداری میگردد . ظرفیت تولید ﻧﻬال با قلمه ریشه در هر هکتار ١٢٠٠٠ ﻧﻬال میباشد آه در سال اول بطول ۵ تا ۸ متر و قطر یقه ١٢ سانتی متر میرسند. بهترین رشد بدست آمده از ریشه دوساله و ساقه یکساله طولی حدود ۱۰ متر و قطر یقه ١۴ سانتی متر بوده است.

مناسبترین گونه برای ﻧﻬالکاری در حاشیه جاده ها گونه P.fortunei با طول ۴ متر و قطر۶ سانتی متر میباشد.

و مناسبترین گونه برای جنگلکاری گونه P.elongata است .تولید ﻧﻬال با قلمه ساقه مشکلتر بوده ولی در صورت تکثیر ﻧﻬالهای قوی و مقاوم تولید میکنند . در شرایط مناسب ﻧﻬالهای بذری یکساله به طول ۵ متر و به قطر ٧ سانتی متر میرسند . بذرها جهت تکثیر باید از بهترین پایه های مادری که رشد عالی و تنه خوش فرم سالم و بیشتر از هشت سال دارند انتخاب گردند، تعداد ﻧﻬال بذری تولید شده در ١۵٠ متر مربع ﻧﻬالستان برای کاشت در یک هکتار زمین جنگلی کافیست.