به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، مصطفی خادم بیان کرد: تامین فضای سبز جذاب و نشاط آور برای شهروندان و ظیفه ذاتی این سازمان می باشد و کاشت هدفمند درختان با مشارکت شهروندان و هیات امنای مسجد ابوالفضل عباس و شهروندان محله  قریشی ها(خیابان شهیدموسی قریشی کولغانی) در راستای حفظ و گسترش فضای سبز درون محلات و ارتقاء فرهنگ شهروندی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش عموم شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز اظهار داشت: طرح توسعه مشارکتی فضای سبز با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفظ و توسعه فضای سبز طراحی و اجراء گردیده، به نحوی که در این طرح باهمکاری مساجد وشهروندان، این سازمان اقدام به کاشت نهال وتوزیع در محلات نموده و آبیاری و نگهداری از نهالهای کاشته شده را به عهده اهالی آن محله واگذار می نمایند..

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز نهال های کاشته شده را از نوع: گارم زنگی، گل کاغذی، گل ابریشم، چریش… عنوان نمود